Centrum Badań nad Historią Kościoła zgodnie ze statutem Fundacji w swojej działaności koncentruje się na dwóch obszarach historii Kościoła: historią i teologią pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz historią Kościoła na Śląsku w okresie nowożytnym i najnowszym. 

Pierwszy obszar działalności znajduje swoje odbicie w serii wydawniczej pt.

Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova

Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova nie są kontynuacją serii wydawanej w Warszawie przez Akademię Teologii Katolickiej, a następnie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako Studia Antiquitatis Christianae w latach 1977 do 2001 (tomy od 1–16). Od początku istnienia Studia Antiquitatis Christianae pracowałem w zespole redakcyjnym złożonym wyłącznie z pracowników ATK (UKSW). W naszych studiach zmieniamy nieco tę formułę. Studia w Warszawie od początku przyjmowały do publikacji prace powstałe w różnych ośrodkach teologicznych. Tę zasadę utrzymała także kolejna redakcja w Warszawie, w tomie Studia Antiquitatis Christianae 17 (2004). W Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova (= StAC.SN), wydawanych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pragniemy poświęcić więcej miejsca badaniom źródłowym, ale – podobnie jak w Warszawie – umożliwić także publikacje rozpraw i monografii tematycznych, prac zbiorowych, które powstały poza Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Ks. Prof. Wincenty Myszor

Rada Naukowa: ks. prof. dr hab. Henryk Pietras (Kraków), ks. prof. dr hab. Jan Słomka (Katowice), ks. prof. dr hab. Edward Staniek (Kraków), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (Opole), ks. prof. dr hab. Antoni Żurek (Tarnów).

 

Źródła do Dziejów Kościoła na Górnym Śląsku

W 1920 roku na Górnym Śląsku powstało Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, którego korzeni należy szukać w różnych inicjatywach oświatowych i naukowych końca XIX wieku. Wśród członków założycieli znajdujemy kilku zasłużonych dla rozwoju oświaty na Śląsku osób: ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Eckert, adwokat Brunon Kudera, dr Bogusław Parczewski, dr Paweł Kempka, ks. Teodor Kubina, Konstanty Prus i ks. Emil Szramek. Założyciele towarzystwa postawili sobie za cel: ożywienie i popieranie nauki i sztuki polskiej na Śląsku, gromadzenie zabytków kultury oraz szerzenie wśród ogółu zrozumienia dla swojej działalności. Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku zamierzało realizować swoje zadania przez publikowanie i popieranie prac z różnych dziedzin nauki i sztuki; utrzymywanie biblioteki; urządzanie odczytów, wykładów i spotkań dyskusyjnych; rozwijanie współpracy z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi oraz działanie wszelkimi dostępnymi sposobami na rzecz rozwoju nauki polskiej na Śląsku. Z chwilą, gdy w 1927 roku prezesem został ks. E. Szramek nastąpiło ożywienie działalności wydawniczej towarzystwa. Do wybuchu wojny ukazało się w nieregularnym rytmie sześć tomów Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku oraz 5 tomów wydawnictw źródłowych w serii pod nazwą Fontes. Właśnie do tej serii wydawniczej pragniemy nawiązać pierwszym i następnymi będącymi w przygotowaniu wydawnictwami źródłowymi. Uczestnikami i redaktorami nowej serii, która pragnie wpisać się na zasadzie kontynuacji do tej zainicjowanej w okresie międzywojennym jest środowisko historyków skupione przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach.

Do Rady Naukowej serii wydawniczej wchodzą: ks. prof. Jerzy Myszor – przewodniczący, dr hab. Adam Dziurok – wiceprzewodniczący, dr hab. Halina Dudała, dr Jacek Żurek, ks. dr Damian Bednarski – sekretarz.