Cele, struktura i działalność

Celem Centrum jest kontynuacja i rozpowszechnienie szeroko pojętych badań nad historią starożytnego Kościoła w tym gnostycyzmu i dziedzinami pokrewnymi; przekład i opracowanie kodeksów z Nag Hammadi; tłumaczenia na język angielski publikacji autorstwa Wincentego Myszora), organizacja konferencji, seminariów, wykładów, działalność wydawnicza

Centrum włącza swe publikacje w czasopismo Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova

Centrum wchodzi w skład Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach a jego status ma charakter otwarty i honorowy

Działalność naukowa i organizacyjna Centrum koordynowana jest z władzami Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła.

Działalnością Centrum kieruje przewodniczący, wybierany na czas określony przez jego członków, zatwierdzany przez Radę Wydziału Teologicznego UŚ. Członkowie mają głos doradczy i mogą być afiliowani do innych niż Teologiczny Wydziałów UŚ. Kadencja przewodniczącego trwa 3 lata z możliwością reelekcji.

Siedziba Centrum

Siedziba Centrum znajduje się w Bibliotece Teologicznej w Katowicach przy Pracowni Patrystycznej, przy ulicy Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice.

Wyposażenie Centrum użyczone przez Bibliotekę Teologiczną podlega jego opiece.

Centrum posiada własną stronę internetową w języku polskim i językach kongresowych.

Prace Dyplomowe

Pod auspicjami Centrum będą powstawały prace dyplomowe na tematy związane z programem Centrum. Promotorami prac będą członkowie Centrum.

Centrum ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z tematyką zainteresowania Centrum, opiniuje i przyznaje nagrody wyróżnionym pracom

Współpraca

Członkowie Centrum mogą prowadzić badania naukowe związane ze swoją afiliacją, niezależnie od badań prowadzonych w Centrum.

Centrum może współpracować na polu naukowym z innymi instytucjami uniwersyteckimi.

Zbiory

W skład zbioru Pracowni wchodzą wszystkie książki przekazane Bibliotece Teologicznej przez prof. Wincentego Myszora oraz inne wydzielone ze zbioru głównego Biblioteki Teologicznej.

Pod opieką Centrum znajduje się specjalistyczny zbiór znajdujący się w Pracowni Patrystycznej