Regulamin przyznawania i realizacji grantów badawcze oraz przyznawania nagród za najlepszą pracę dyplomową przyznawanych przez Centrum Badań nad Historią Kościoła im. Ks. Wincentego Myszora

Centrum Badań nad Historią Kościoła im. Ks. Wincentego Myszora (dalej Centrum) przyznaje granty badawcze oraz nagrody za najlepszą pracę dyplomową z zakresu Historii Kościoła starożytnego lub Historii Kościoła na Śląsku zgodnie z działalnością statutową Centrum.

Nagroda za najlepszą pracę dyplomową

 1. Do nagrody za najlepszą pracę dyplomową kwalifikują się: prace magisterskie, licencjaty kanoniczne oraz doktoraty, które otrzymały co najmniej ocenę 4,5.
 2. Nagroda jest przyznawana jednorazowo i wybierana w trybie konkursowym.
 3. Wysokość nagrody to maksymalnie 2 000 zł za pracę magisterską i licencjat kanoniczny oraz 4 000 zł za rozprawę doktorską.
 4. Aby ubiegać się o nagrodę absolwent musi złożyć, drogą elektroniczną, następujące dokumenty, które stanowią załącznik niniejszego regulaminu:
  • wniosek,
  • praca dyplomowa,
  • rekomendacja promotora

Grant badawczy

 1. Grant może ubiegać się student studiów magisterskich lub doktoranckich lub pracownik naukowy do 40 roku życia.
 2. Student lub pracownik naukowy musi być reprezentowany przez Uczelnię Wyższą, z którą Centrum podpisze umowę na realizację grantu.
 3. Projekty badawcze muszą dotyczyć Historii Kościoła starożytnego lub Historii Kościoła na Śląsku.
 4. Wniosek o grant musi być zatwierdzony przez kierownika danego zakładu naukowego (Katedry względnie Wydziału), a w przypadku doktorantów także przez promotora/opiekuna naukowego.
 5. Wysokość grantu przyznanego przez Centrum może stanowić maksymalnie 60% całego projektu badawczego, przy czym kolejne 10% powinien stanowić wkład własny osobowy zgłaszającego się, a 30% pochodzić z innych źródeł. Przy czym grant przyznany przez Centrum nie może wynieść więcej niż 10 000 zł.
 6. Grant może być przeznaczony na działalność naukowo-badawczą, w szczególności na:
  • koszty realizacji projektu opisanego we wniosku,
  • zakup materiałów naukowych,
  • koszty związane z uczestnictwem w seminariach i konferencjach naukowych,
 7. Grantobiorca może dokonywać przesunięć w budżecie w wysokości 10% między pozycjami budżetowymi bez informowania Zarządu Centrum, za wyjątkiem pozycji związanych z wynagrodzeniem. Inne przesunięcia w budżecie możliwe są po wystosowaniu pisemnej prośby do Zarządu Centrum.
 8. Okres realizacja grantu nie może przekraczać jednego roku. Jego realizacja winna się rozpocząć w ciągu trzech miesięcy od przyznania grantu.
 9. Granty przyznawane są w trybie konkursowym. W przypadku nieudzielenia grantu kandydat może ubiegać się ponownie o dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu.
 10. Nadzór nad bieżącą realizacją merytoryczną oraz finansową grantu sprawuje Uczelnia reprezentująca grantobiorcę/studenta.
 11. Grantobiorca zobowiązany jest do przedstawienia dwóch sprawozdań finansowo-merytorycznych. Pierwszy 15 dni po upływie połowy czasu realizacji grantu, drugi należy złożyć do 30 dni od daty zakończenia okresu jego realizacji.

Tryb konkursowy

Tryb konkursowy odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu lub ogłoszenia o konkursie umieszczonego na stronie internetowej Centrum.

 1. Ogłoszenie każdorazowo będzie zawierało termin nadesłania zgłoszenia, termin ogłoszenia wyników konkursu, adres właściwy dla nadesłania zgłoszenia i inne istotne informacje bieżące.
 2. Komisja konkursowa składa się z Kapituły naukowej oraz Zarządu Centrum.
 3. Komisja ocenia wnioski na podstawie karty oceny przyznając punktacje w skali od 0-10 pkt. Karty oceny naboru wniosków o granty oraz konkursu na  najlepszą pracę dyplomową będą każdorazowo stanowić załącznik ogłoszenia.
 4. Na zakończenie ogłaszana jest lista rankingowa, która jest podstawą do przyznania grantu/nagrody.
 5. Komisja konkursowa ma prawo odrzucić wniosek o grant/nagrodę bez podania przyczyny.