Celami Fundacji
Centrum Badań nad Historią Kościoła
im. ks. prof. Wincentego Myszora są:

 • Kontynuacja i rozpowszechnienie szeroko pojętych badań nad historią starożytnego Kościoła w tym gnostycyzmu i dziedzinami pokrewnymi; przekład i opracowanie kodeksów z Nag Hammadi; tłumaczenia na język angielski publikacji autorstwa Wincentego Myszora.
 • Inicjowanie i promowanie najlepszych prac z dziedziny historii Kościoła na Śląsku.
 • Podejmowanie i wspieranie działań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 • Organizacje konferencji, seminariów, wykładów.
 • Współpracę z ośrodkami naukowymi i wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Finansowanie stypendiów i grantów dla osób podejmujących prace naukowo-badawcze zgodne z celami Fundacji określonymi w statucie.
 • Fundacja ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z tematyką historii Kościoła, opiniuje i przyznaje nagrody wyróżnionym pracom
 • Fundacja przyznaje dotacje w ściśle określonych kwotach na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia, które są zgodne ze statutowymi celami Fundacji i zostały wybrane oraz zaakceptowane przez Zarząd Fundacji.
 • Wsparcie przyznawane jest przez Fundację pod warunkiem spełnienia przez podmiot dotowany określonych warunków. Do warunków tych należy m.in. zobowiązanie się podmiotu dotowanego do:
  1. wykorzystania środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
  2. składania Fundacji sprawozdań, przedstawiających sposób wykorzystania otrzymanych środków finansowych,
  3. zapewnienia, że przy realizacji przedsięwzięć w dostrzegalny dla wszystkich sposób zaznaczony zostanie udział Fundacji w ich finansowaniu,
  4. rozliczenia przez podmiot wcześniej udzielonych dotacji.

patrz: Pracownia Patrystyczna