Jerzy Myszor, Duszpasterze śląscy i ich czasy. Katowice 2023, wyd. WueM, ss. 540. Wybór artykułów. 

 

Wszystkie publikowane w tym tomie szkice i studia wychodzą poza proste oceny i klasyfikacje. Warto je czytać, gdyż ks. prof. Jerzy Myszor, odkrywa dla nas nowe obszary badawcze, odświeża narrację o faktach pozornie dobrze znanych, solidnie dokumentuje każde twierdzenie. W dobie płynnej ponowoczesności, gdzie ważniejsze są interpretacje od faktów, a studenci historii, a coraz częściej także badacze oraz osoby zajmujące się popularyzacją wiedzy historycznej, rzadko odwiedzają archiwa i biblioteki, jego prace zachowują świeżość. Bazują bowiem na solidnych podstawach źródłowych. Andrzej Grajewski (ze Wstępu).

 Spis treści: O pożytku studiowania historii; Zmartwychwstańcy na Śląsku. Z dziejów odrodzenia religijnego na Górnym Śląsku w XIX wieku; Ślązacy na uczelniach europejskich; Problem kształcenia kandydatów do kapłaństwa w diecezji wrocławskiej w latach 1742–1811; Katolicka doktryna o państwie w nauczaniu biskupa Melchiora Diepenbrocka (1845–1853); Prawno-społeczne aspekty zabójstw dzieci narodzonych i aborcji na Śląsku w latach 1742–1914; Bractwa i stowarzyszenia kościelne w parafiach chorzowskich na przełomie XIX i XX wieku. Materiały; Katolickie stowarzyszenia charytatywne kobiet na Śląsku w latach 1848–1940. (Na przykładzie Konferencji Pań św. Wincentego à Paulo); Ruch Rongego i jego skutki dla chrześcijańskiej Europy; Peregrynacje chłopów śląskich do Ziemi Świętej w latach 1840–1914; Wojna w nauczaniu kardynała Adolfa Bertrama; Udział śląskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego w I wojnie światowej; Emil Szramek – droga do Polski; Akcja charytatywna w diecezji katowickiej w latach 1925–1939. Cele i zasady działania.; Die polnisch-deutschen Beziehungen aus der Sicht der Kirche im sogenannten polnischen Schlesien in den Jahren 1918–1926; Kapituła Katedralna w Katowicach w latach 1926–1939; Duchowieństwo górnośląskie wobec czynnego udziału w życiu politycznym kraju w okresie międzywojennym (1918–1939); Administracja kościelna polskiego Śląska Zaolziańskiego 1938–1940; Die Beziehungen zwischen Kardinal Bertram und dem Kattowitzer Bischof Adamski während des Zweiten Weltkrieges 1939–1941; Kontakty władz diecezji katowickiej ze Stolicą Apostolską i Polskim Rządem na Uchodźstwie: wrzesień 1939–luty 1941; Wpływ Kościoła katolickiego na postawy społeczeństwa na Górnym Śląsku w okresie okupacji hitlerowskiej; Duchowieństwo diecezji katowickiej w czasie wojny i okupacji; Duchowni śląscy w Wehrmachcie 1940–1945; Listy z obozów koncentracyjnych, aresztów śledczych i więzień jako źródło historyczne; Stanisław Adamski – biskup śląski; Sylwetka polityczna biskupa Stanisława Adamskiego w latach 1945–1952; Józef Gawlina – Biskup (ad personam) polskich żołnierzy, wygnańców i emigrantów (1942–1964); Proces beatyfikacyjny ks. Emila Szramka; Wychować „księdza patriotę”. Stosunek władz komunistycznych do formacji do kapłaństwa w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie w latach 1952–1980; Biografia kandydata na biskupa: Jerzy Stroba – kapłan diecezji katowickiej (1942–1958); Służba wojskowa alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w latach 1959–1979; Pomoc uwięzionym i internowanym w diecezji katowickiej w okresie stanu wojennego 1981–1983; Kultura niezależna w Kościele – zagrożenie czy szansa? Na podstawie doświadczeń w diecezji katowickiej