Centrum Studiów nad Gnostycyzmem i Doktrynami Pokrewnymi (CSnGiDP)

 Cele, struktura i działalność

 Celem Centrum jest kontynuacja i rozpowszechnienie szeroko pojętych badań nad historią starożytnego Kościoła w tym gnostycyzmu i dziedzinami pokrewnymi; przekład i opracowanie kodeksów z Nag Hammadi; tłumaczenia na język angielski publikacji autorstwa Wincentego Myszora), organizacja konferencji, seminariów, wykładów, działalność wydawnicza

Centrum włącza swe publikacje w czasopismo Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova

Centrum wchodzi w skład Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach a jego status ma charakter otwarty i honorowy

Działalność naukowa i organizacyjna Centrum koordynowana jest z władzami Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła.

Działalnością Centrum kieruje przewodniczący, wybierany na czas określony przez jego członków, zatwierdzany przez Radę Wydziału Teologicznego UŚ. Członkowie mają głos doradczy i mogą być afiliowani do innych niż Teologiczny Wydziałów UŚ. Kadencja przewodniczącego trwa 3 lata z możliwością reelekcji.

Siedziba Centrum znajduje się w Bibliotece Teologicznej w Katowicach przy Pracowni Patrystycznej, przy ulicy Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice.

W skład zbioru Pracowni wchodzą wszystkie książki przekazane Bibliotece Teologicznej przez prof. Wincentego Myszora oraz inne wydzielone ze zbioru głównego Biblioteki Teologicznej.

Wyposażenie Centrum użyczone przez Bibliotekę Teologiczną podlega jego opiece.

Centrum posiada własną stronę internetową w języku polskim i językach kongresowych.

Pod auspicjami Centrum będą powstawały prace dyplomowe na tematy związane z programem Centrum. Promotorami prac będą członkowie Centrum.

Centrum ogłasza konkurs na najlepsze prace dyplomowe związane z tematyką zainteresowania Centrum, opiniuje i przyznaje nagrody wyróżnionym pracom

Członkowie Centrum mogą prowadzić badania naukowe związane ze swoją afiliacją, niezależnie od badań prowadzonych w Centrum.

Centrum może współpracować na polu naukowym z innymi instytucjami uniwersyteckimi.